Algemene Huurvoorwaarden - Auto-huren-suriname.com

Huur

Algemene huurvoorwaarden.Tenzij anders wordt overeengekomen, vindt de betaling van de huur van het voertuig per bank of contant in Euro´s plaats. De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt het voertuig later in gebruik genomen of eerder ingeleverd. 

De huur is per dag. Indien het voertuig wordt ingeleverd op een andere locatie dan afgesproken, worden de ophaalkosten- en vervoerskosten van het voertuig naar locatie Leiding 10A te Wanica volledig in rekening gebracht bij de huurder.

Borg

De huurder dient vooraf een borg van minimaal €250,- te voldoen. De borg kan nooit worden gebruikt als vooruitbetaling van de huur of worden aangesproken voor het dekken van enige andere kosten, anders dan waarvoor de borg bedoeld is. De borg betreft een vergoeding van het eigen risico en indien noodzakelijk voor de betaling van gemaakte kosten waarvoor de huurder verantwoordelijk is. De borg dient net als de huur vooruit betaald te worden.

De borg zal worden verrekend nadat het voertuig geretourneerd is en deze is gecontroleerd op eventuele aanwezige schade en of gebreken. Het eigen risico van (waarborgsom) €250,- tot €350,- euro is per schadegeval. Indien de borg wordt aangesproken voordat de afgesproken huurtermijn ten einde is, dient de borg onmiddellijk te worden aangevuld.

Roken en het gebruik van drugs in het voertuig is verboden. Bij overtreding van deze voorwaarde of constatering van door het gebruik hiervan ontstane schade, heeft de verhuurder het recht om de borg deels dan wel in zijn geheel in te houden voor het dekken van de kosten om het voertuig van binnen te laten reinigen en/of te repareren.

Annuleren

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot 7 dagen voor ophaal datum de reeds betaalde aanbetaling. Dit betreft 25% van de totale huursom. Bij annuleren bent u altijd de reservering en administratiekosten verschuldigd deze zullen dan ook niet geretourneerd worden.

(Voortijdig) ontbinden huurovereenkomst

Verhuurder mag zonder opgaaf van redenen de huurovereenkomst beëindigen. Huur van de betreffende huurperiode wordt in dit geval door de verhuurder gecrediteerd. Dit geldt echter alleen als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigd.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen.

De verhuurder behoudt het recht op de vergoeding van kosten, schade en rente. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Verzekering

Het voertuig is goed verzekerd. Bij kosten aan het huur voertuig, voortvloeiend uit een ongeluk, aanrijding, diefstal, inbraak of vernieling, wordt de eigen risico van (waarborgsom) €250,- tot €350,- verhaald op de huurder hiermee wordt de verhuurder gevrijwaard.

Schade aan derden, die door verzekeraar op grond van de wet wordt vergoed, echter waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is (zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs ten tijde van de ontstane schade), zal volledig op de huurder worden verhaald. Schade ontstaan zonder medeweten van de huurder is ook voor rekening van de huurder.

Het voertuig is verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling ontstaan door off-road gebruik van het voertuig zijn volledig voor rekening van de huurder hierbij zal de volledige borg worden ingehouden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de schade hoger is dan de borg, zal er een navordering plaatsvinden.

Pechservice

Indien het gehuurde voertuig door een technisch mankement niet bruikbaar is levert de verhuurder binnen 48 uur een vervangend voertuig, mits er op dat moment een voertuig beschikbaar is. Het voertuig wordt door verhuurder bij huurder opgehaald en zal zo spoedig mogelijk zonder kosten voor huurder worden gerepareerd.

Algemeen

Alleen de personen die op het huurcontract vermeld staan met naam en rijbewijsnummer mogen het voertuig besturen. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van en aan inzittenden of derden waarvoor bestuurder aansprakelijk mocht zijn. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten die aan het voertuig verbonden zijn, zoals motorbrandstof en parkeergeld, voor rekening van de huurder. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes ter zake strafbare feiten gepleegd door de huurder en/of inzittende tijdens de huurtijd.

De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld de bandenspanning, het water- en oliepeil van het verhuurde voertuig wordt gecontroleerd. Bij schade door nalatigheid hiervan, worden kosten verhaald op de huurder. Een lekke band en schade aan de banden zijn voor rekening huurder. Hiervoor kan huurder terecht bij een ‘tire-repair-shop’. Het verwisselen en repareren van een band of vervangen van een band indien de band niet gerepareerd kan worden dient door huurder zelf geregeld en betaald te worden. Huurder dient verhuurder direct op de hoogte te stellen zodra er werkzaamheden aan de band(en) dienen te worden uitgevoerd. Indien het voertuig wordt teruggebracht met een lekke (reserve) band, worden hiervoor kosten in rekening gebracht dan wel wordt de borg ingehouden.

Huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is, ten gevolge van een defect aan het voertuig, alleen recht op vervangend vervoer indien er binnen het bedrijf een ander voertuig beschikbaar is. Indien niet beschikbaar zal de huur van de resterende huurperiode in dit geval door de verhuurder worden gecrediteerd. Andere kosten of (gevolg) schade worden niet vergoed.

Voor schade aan lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder niet aansprakelijk. De huurder heeft recht op een vervangend voertuig (indien bij het bedrijf beschikbaar), indien huurder niet schuldig is, in geval van een aanrijding. Huurder verklaart het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven. In geval van een defect en/of schade aan het voertuig of het interieur, ontstaan door de huurder of door derde, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Huurder verplicht zich het voertuig niet te overbelasten met passagiers, bagage of lading. Met het gehuurde voertuig dient uitsluitend unleaded benzine getankt te worden. Bij retournering van het voertuig dient het voertuig dezelfde tankinhoud te hebben als bij ontvangst. Kosten voortkomend uit verkeerd getankte brandstof zijn volledig voor rekening huurder. Het voertuig dient in dezelfde staat te worden ingeleverd, inclusief accessoires, reserveband en gereedschap, als bij ontvangst. Het voertuig dient van binnen en buiten schoongemaakt te zijn bij retournering. Indien verhuurder dit noodzakelijk acht kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Laat geen eigendommen achter in het voertuig. Dit voorkomt schade aan het voertuig en diefstal van persoonlijke eigendommen. De verhuurder is dan ook ten alle tijden niet verantwoordelijk voor bezittingen die worden achtergelaten in het voertuig. Bij beschadigingen en glasschade en daardoor het verlies van huurdagen voor reparatie geldt geen recht op een vervangend voertuig. Bij schade aan het voertuig waarvoor de borg wordt aangesproken, blijft de borgsom onder beheer van verhuurder totdat de schade is voldaan.

De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het negeren van waarschuwingslampjes en temperatuurmeters op het dashboard en schade veroorzaakt met opzet of voorwaardelijke opzet. Het is ten strengste verboden modificaties of reparaties uit te (laten) voeren zonder toestemming van de verhuurder. Bij onbeheerd achterlaten van het voertuig dient de huurder de sleutel te verwijderen, deuren en ramen te sluiten en de auto op slot te doen.

Aansprakelijkheid bij letsel

De huurder vrijwaart (InterWens) Auto-huren-suriname.com voor alle aansprakelijkheid wegens schade en/of letsel toegebracht aan de door het gehuurde vervoerde goederen en/of personen. Tevens komen kosten betrekking hebbende op schade en/of letsel aan tegenpartij toegebracht die de verzekerde som van de WAM verzekering te boven gaan, voor rekening van de huurder.

Neem contact op

Wil je meer informatie ontvangen over één van de huurauto’s of een reservering aanvragen voor een bepaalde periode?

InterWens
Auto-huren-suriname.com
Leiding 10A Paramaribo – Wanica (SR)
Veerse Meer 71 Hoofddorp (NL)
Kvk: 90150783

suriname@interwens.nl

0637207218